Ochrana osobných údajov

1) Povinnosti prevádzkovateľa e-shopu

1.1) Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia
 • na to, aby prevádzkovateľ HSK-GROUP, s.r.o. mohol zákonne spracúvať osobné údaje zákazníkov na uvedené účely v bezpečnostnej smernici, musí disponovať primeraným právnym základom (zásada zákonnosti )
 • zákazníci majú právo byť informovaní o podmienkach spracúvania, o spôsobe, akým sa vybavujú ich žiadosti o výkon práv dotknutých osôb, a pod. ( zásada transparentnosti)
 • získané osobné údaje má prevádzkovateľ spracúvať len na konkrétne vymedzený, výslovne uvedený a legitímny účel, ďalej ich nemožno spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s takýmto účelom ( zásada obmedzenia účelu )
 • prevádzkovateľ má spracúvať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania (zásada minimalizácie údajov), napríklad:

 • na uzavretie kúpnej zmluvy – (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, )
  na priamy marketing – (titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa,)
  vernostný program – (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska alebo e-mailová adresa a prípadne ďalšie údaje v závislosti od toho, akým spôsobom sú poskytované výhody plynúce z vernostného programu, resp. v závislosti od iných podmienok účasti vo vernostnom programe nastavených prevádzkovateľom),
  spotrebiteľská súťaž – zoznam spracúvaných osobných údajov závisí od podmienok súťaže uvedených v štatúte súťaže, o ktorých majú byť dotknuté osoby informované pred udelením súhlasu so spracúvaním ich osobných údajov na účel súťaže ,

 • prevádzkovateľ spracúva správne a aktualizované osobné údaje (zásada správnosti),
 • prevádzkovateľ uchováva osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie účelu spracúvania; dlhšie len pokiaľ je to nevyhnutné na iný účel (napríklad na účel archivácie) zlučiteľný s pôvodným účelom ( zásada minimalizácie uchovávania ),
 • prevádzkovateľ zaručuje primeranú bezpečnosť spracúvaných osobných údajov (zásada integrity a dôvernosti),
 • prevádzkovateľ e-shopu musí byť schopný preukázať súlad s predchádzajúcimi zásadami spracúvania ( zásada zodpovednosti ).

 • 1.2) Informačná povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia
 • platí pre všetky spracovateľské činnosti, informačná povinnosť smeruje od prevádzkovateľa e-shopu k dotknutej osobe (zákazníkovi e-shopu),
 • poskytovanie informácií dotknutej osobe je povinnosťou prevádzkovateľa, teda prevádzkovateľ e-shopu je povinný ju plniť iniciatívne (nie na základe žiadosti dotknutej osoby),
 • prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje informácie ustanovené v čl. 13 ods. 1 až 3 Nariadenia, ak osobné údaje získal priamo od dotknutej osoby; podľa čl. 14 ods. 1 a 2 Nariadenia, ak osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby [príklad: osoba X objedná
 • v e-shope spoločnosti HSK-GROUP, s.r.o. produkt, ktorý zakúpi ako darček pre osobu Z. E-shop spracúva osobné údaje osoby X na zmluvnom právnom základe a plní si voči nej informačnú povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia. E-shop zároveň spracúva dodacie osobné údaje o osobe Z, ktorá nevie, že jej bude zaslaný darček, pričom medzi e-shopom ABC a osobou Z neexistuje priamy zmluvných vzťah. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov osoby Z tak bude oprávnený záujem e-shopu ABC na účely plnenia zmluvy medzi e-shopom ABC a osobou X. E-shop ABC si zároveň bude voči osobe Z plniť informačnú povinnosť podľa čl. 14 Nariadenia. Nakoľko sa v tejto situácii uplatní výnimka podľa čl. 14 ods. 5 písm.

  b) Nariadenia („... alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania“), e-shop ABC si informačnú povinnosť podľa čl. 14 Nariadenia voči osobe Z splní až v momente doručenia darčeka, ktorý zakúpila osoba X ],

 • uplatniť výnimky z informačnej povinnosti len v rozsahu vymedzenom v čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 5 Nariadenia,
 • vo vzťahu k novým zákazníkom odo dňa 25.05.2018 – splniť si uvedenú informačnú povinnosť najneskôr pri získavaní osobných údajov,
 • vo vzťahu k už existujúcim zákazníkom spred 25.05.2018 (napr. pokiaľ ide o pokračujúci marketing, vernostný program) – povinnosť doplniť informáciu v rozsahu, v akom zákazník nedisponuje informáciami podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia,
 • informácie poskytnúť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, informovať možno rôznymi spôsobmi (aj kombinovane) – napr. na webovej stránke e-shopu, zaslaním informácií do e-mailu, v listinnej forme v priestoroch „kamenného obchodu“, a pod.,
 • prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov o ich právach v postavení dotknutej osoby (čl. 15 až čl. 22 Nariadenia), najmä o práve namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu a o práve odvolať súhlas so spracúvaním ,
 • ak sa spracúvanie zakladá na oprávnenom záujme, prevádzkovateľ informuje zákazníka o tom, ktoré oprávnené záujmy sleduje; prevádzkovateľ je tiež povinný vykonať test proporcionality vždy, ak spracúva osobné údaje na tomto právnom základe.

 • 1.3) Vedenie záznamov o spracovateľských činnostiach

  Prevádzkovateľ e-shopu je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach podľa čl. 30 Nariadenia vždy vo vzťahu k spracovateľským činnostiam:

  • objednávka tovaru/služieb
  • vernostný program
  • priamy marketing

  ! SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ

  • ak pravidelne organizuje súťaže
  • ak príležitostne organizuje súťaž – napr. 1x/rok a pod.(uplatní sa výnimka podľa čl. 30 ods. 5 Nariadenia a táto spracovateľská činnosť sa nemusí v zázname uvádzať)

  záznamy si prevádzkovateľ ponecháva u seba a nezasiela ich úradu, pri prípadnej  kontrole ich úradu predloží.

  1.4) Zodpovedná osoba
 • povinnosť určiť zodpovednú osobu majú prevádzkovatelia e-shopov, ktorí spĺňajú podmienku podľa čl. 37 ods. 1 písm. b) Nariadenianapr. ak sa vykonáva behaviorálna reklama ,
 • ak podmienka podľa čl.37 ods. 1 písm. b) Nariadenia nie je naplnená, prevádzkovateľ e-shopu nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu; ak ju napriek tomu dobrovoľne určí, je povinný postupovať rovnako ako v prípade, ak by sa povinnosť určiť zodpovednú osobu naňho vzťahovala.
 • Prevádzka HSK-GROUP, s.r.o. – prevádzkovateľ internetového obchodu nemá určenú zodpovednú osobu.

  1.5) Sprostredkovateľ
  • prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním alebo časťou spracúvania sprostredkovateľa, napríklad pre účel vyhodnotenia súťaže organizovanej prevádzkovateľom, zasielania dotazníkov spokojnosti so zakúpeným tovarom a pod.,
  • sprostredkovateľ spracúva osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa, v rozsahu a podľa sprostredkovateľskej zmluvy alebo iného právneho aktu, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi. Sprostredkovateľská zmluva a iný právny akt musia spĺňať náležitosti podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia,
  • na účely uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy a poverenia sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje. Pokiaľ ide o zákonnosť, sprostredkovateľ disponuje pre spracúvanie osobných údajov právnym základom prevádzkovateľa ( napr. oprávnený záujem ).
  • Prevádzkovateľ HSK-GROUP, s.r.o., poveril sprostredkovateľov na účely:

  a) Spracovania objednávky, komunikáciu so zákazníkom a marketingové služby

  b) Spracovanie účtovníckej a mzdovej agendy.

  Sprostredkovateľská zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľmi spĺňa náležitosti podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia a je súčasťou tejto dokumentácie.

  1.6) Ako má prevádzkovateľ postupovať pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb?
 • odporúča sa pripraviť krátky, jasný a stručný interný postup ako bude prevádzkovateľ e-shopu vybavovať žiadosti dotknutých osôb ( napr. formou internej smernice, pokynu ), ktorý môže byť zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa e-shopu
 • ( prevádzkovateľ môže vytvoriť vzorový formulár ),

  • všetky informácie a oznámenia prevádzkovateľa smerom k dotknutej osobe musia byť v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, musí sa zohľadniť kategória dotknutých osôb, ktorej sú oznámenia a informácie adresované,
  • informácie a oznámenia by sa mali spravidla poskytovať rovnakým spôsobom, akým si dotknutá osoba uplatní svoje právo, ak nepožiada o iný spôsob,
  • prevádzkovateľ e-shopu je povinný žiadosť dotknutej osoby vybaviť do 1 mesiaca od jej doručenia (v prípade potreby môže prevádzkovateľ predĺžiť vybavovanie žiadosti o ďalšie 2 mesiace, pričom o predĺžení lehoty je povinný dotknutú osobu upovedomiť).
  1.7) Webhosting e-shopu
  • V prípade, ak prevádzkovateľ nedisponuje vlastným webovým priestorom na technické prevádzkovanie e-shopu, najčastejšie vstupuje do zmluvného vzťahu so subjektom, ktorý mu takýto priestor poskytuje. Postavenie poskytovateľa webového priestoru bude potom závisieť od spôsobu nastavenia podmienok.
  • Ak tento subjekt poskytuje pre prevádzkovateľa e-shopu webový priestor bez toho, aby z jeho strany dochádzalo k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov e-shopu, ktoré prevádzkovateľ e-shopu spracúva, nebude potrebné upravovať ich vzájomný vzťah z pohľadu ochrany osobných údajov.
  • Ak bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov zákazníkov e-shopu [1] aj prostredníctvom poskytovateľa webového priestoru, bude tento poskytovateľ vystupovať v postavení sprostredkovateľa podľa čl. 4 ods. 8 Nariadenia, ak poskytovateľ webhostingu bude spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom e-shopu a poskytovateľom webhostingu sa bude riadiť zmluvou alebo iným právnym aktom [2] podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia
  • Poskytovateľ webového priestoru môže mať aj postavenie spoločného prevádzkovateľa, pokiaľ dochádza napr. k automatickému zálohovaniu údajov z e-shopu. V takom prípade sa pri úprave vzťahu medzi spoločnými prevádzkovateľmi, teda vzťahu medzi prevádzkovateľom e-shopu a poskytovateľom webového priestoru postupuje v zmysle čl. 26 Nariadenia
  1.8) Príjemcovia e-shopu

  V prípade e-shopov sa za príjemcov považujú napr. kuriérske spoločnosti. Tieto môžu doručovať zákazníkovi tovar objednaný v e-shope buď vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, kedy ako samostatní prevádzkovatelia musia disponovať primeraným právnym základom a dodržiavať ďalšie povinnosti podľa Nariadenia alebo v mene prevádzkovateľa e-shopu, kedy vystupujú v postavení sprostredkovateľa.

  Pri postupe spracúvania osobných údajov zákazníkov týmito príjemcami na účely dodania objednaného tovaru je potrebné rozlišovať medzi tými, ktorí poskytujú svoje služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 324/2011 Z. z.)[3] a tými, ktorí podľa tohto zákona nepostupujú.

  Pri kuriéroch alebo doručovateľských spoločnostiach (ďalej spoločne len „doručovatelia“), ktorí nepostupujú podľa zákona č. 324/2011 Z. z., je potrebné rozlišovať situácie,

  • keď dochádza k objednaniu doručovateľskej/prepravnej služby priamo od dotknutej osoby, kedy právnym základom pre spracúvanie osobných údajov objednávateľa služby je zmluva medzi dotknutou osobou a doručovateľom (viď príklad č. 1),
  • keď dochádza k výkonu doručovateľskej/prepravnej služby na základe výberu takejto služby priamo v prostredí e-shopu za účelom dodania zakúpeného tovaru, kedy právnym základom doručovateľa bude súhlas kupujúceho (viď príklad č. 2) a
  • keď dochádza k doručovateľskej/prepravnej službe na základe pokynu e-shopu, kedy právnym základom je zmluva medzi zákazníkom a e-shopom.
  • Príjemcovia (tretie strany) prevádzkovateľa HSK-GROUP, s.r.o. sú:
  • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o. , Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. , Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36 624 942
  • Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217
  • Slovenská pošta, a.s. , Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

  Príklad č. 1 : e-shop KKK predáva oblečenie. Právnym základom pre spracúvanie fakturačných údajov zákazníka bude priamo kúpna zmluva medzi e-shopom KKK a zákazníkom. E-shop KKK ponúka na výber dva druhy dodania tovaru, a to osobné vyzdvihnutie na pobočke a doručenie doručovateľom Q alebo doručovateľom H. Zákazník má zlú skúsenosť s doručovateľom Q, a preto sa rozhodne využiť služby doručovateľa H. Nakoľko e-shop KKK a doručovateľ H majú nastavené zmluvné podmienky tak, že zákazník je priamo prelinkovaný na webovú stránku doručovateľa H, u ktorého si zákazník vyberie deň, čas doručenia ako aj reklamačné podmienky, právnym základom doručovateľa H bude zmluva a nie súhlas. Doručovateľ ako i e-shop KKK sú v tomto prípade samostatnými prevádzkovateľmi. ]

  Príklad č. 2: e-shop LUL predáva mobilné telefóny. Právnym základom pre spracúvanie fakturačných údajov zákazníka bude priamo kúpna zmluva medzi e-shopom LUL a zákazníkom. E-shop LUL ponúka na výber tri druhy dodania tovaru, a to osobné vyzdvihnutie na pobočke, doručovanie tovaru poštou alebo doručovateľom. Zákazník sa rozhodne, že doručovateľom mu bude dodaný tovar najrýchlejšie, a preto zaškrtne políčko, ktorým udelí súhlas doručovateľovi na spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu doručovateľskej služby. Doručovateľ ako i e-shop LUL sú v tomto prípade samostatnými prevádzkovateľmi. Zmluvné dojednania o reklamačných podmienkach o poškodení tovaru pri preprave tovaru si upraví e-shop a doručovateľ osobitne. ]

  Príklad č. 3: e-shop WOW predáva počítačové doplnky. Právnym základom pre spracúvanie fakturačných údajov zákazníka bude priamo kúpna zmluva medzi e-shopom WOW a zákazníkom. E-shop WOW zároveň vykonáva aj dodanie tovaru prostredníctvom vlastných vozidiel, ale niekedy využíva aj externých doručovateľov. Zákazníkom pri objednávke tovaru však nedáva na výber, či mu má byť tovar doručený jeho vlastnými vozidlami alebo externým doručovateľom. E-shop WOW tak určil účel, podmienky zmluvy, zmluvné dojednania a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníka na dodanie tovaru. Doručovateľ, ktorý občas vybavuje dodanie tovaru zákazníka spracúva osobné údaje zákazníka v mene prevádzkovateľa, ktorým je e-shop WOW, a na tom istom právnom základe (zmluva s dotknutou osobou). Doručovateľ vystupuje v postavení sprostredkovateľa e-shopu WOW. ]

 • kuriér poskytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. – právny základ = oprávnený záujem , ktorý vyplýva z osobitného zákona č. 324/2011 Z. z. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f)
 • Nariadenia (platí len vo vzťahu k osobným údajom ustanoveným v § 11 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z.) [4]

 • kuriér neposkytujúci služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. – právny základ = môže byť súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia/zmluva podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia/oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; (ako bolo uvedené v príklade vyššie pri informačnej povinnosti)

 • 2) Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

  Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je prevádzkovateľ : HSK-GROUP, s.r.o. , Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 247 541

  Adresa prevádzky: Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín

  2.1) Osobný údaj

  Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora , iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

  2.2) Spracovanie osobných údajov

  Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

  2.3) Osobné údaje a ich spracovanie

  SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

  Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie č. 2016/679"):

  • meno
  • priezvisko
  • ulica a číslo popisné
  • poštové smerovacie číslo
  • mesto
  • štát
  • telefónne číslo
  • názov spoločnosti
  • IČO
  • DIČ
  • IČ DPH
  • e-mailová adresa
  • IP adresa

  Ďalej spracovávame tieto osobné údaje

  - Údaje z komunikácie medzi e-shopom a zákazníkom
  - Webové metriky a analytiky o správaní na internetovej stránke www.power-tools.sk

  2.4) Účely spracovania osobných údajov

  - Spracovanie objednávky tovaru objednaného prostredníctvom našej webovej stránky, telefonickej zákazníckej linky alebo prostredníctvom komunikácie so zákazníckou podporou prostredníctvom e-mailov a sociálnych sietí. Zákonným dôvodom je nevyhnutnosť pre splnenie náležitostí kúpnej zmluvy (účtovné doklady).
  - Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov:
  - pripomenutie vášho tovaru v online košíku,
  - pomoc s dokončením vašej objednávky,
  - podanie informácie o aktuálnom stave vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie
  - získanie ďalších potrebných informácií
  - Marketingové ponuky: V prípade, že ste súhlasili s odberom noviniek prostredníctvom e-mailu ("Newsletters") využívame vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • IP adresa
  • meno
  • priezvisko
  • mesto
  • e-mailová adresa

  - Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook, Instagram

  2.5) Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

  Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Údaje môžu byť poskytnuté:

  - prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy (GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. , SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Slovak Parcel Service s.r.o. , Slovenská pošta, a.s.)

  - verejným orgánom (napr. Polícia SR, ŠOI) s cieľom poskytnúť požadované informácie v prípade kontroly

  Spracovanie osobných údajov treťou stranou sa riadi zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

  2.6) Obdobie spracovania

  Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

  2.7) Práva subjektu osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.

  Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov. – informačná povinnosť

  Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

  Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

  Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracovať. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.

  Právo na prenositeľnosť údajov v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

  Právo vzniesť námietku môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu.

  Právo na odvolanie súhlas : ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

  2.8) Ako môžete tieto práva vykonávať

  S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

  • emailom na: info@power-tools.sk, písomne alebo osobne doručením na adresu: HSK-GROUP, s.r.o. , Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 247 541, alebo na adresu prevádzky: Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín.

  V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

  Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika

  Identifikačné údaje:
  IČO: 36064220
  DIČ: 2021685985

  Sekretariát úradu:

  +421 /2 3231 3214

  E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk
  Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
  piatok: 8:00 - 14:00

  2.9) Zásady používania súborov cookies

  Čo sú súbory cookies?
  Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies.

  Ako používame súbory cookies
  Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate.

  Zakázanie súborov cookies
  Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

  Súbory cookies, ktoré nastavujeme
  Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu.

  Súbory cookies tretích strán
  V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov.

  Viac informácií
  Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

  2.10) Kde nás môžete kontaktovať

  Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: info@power-tools.sk, alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii ,,Kontaktujte nás!" Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

  Záverečné ustanovenia

  • Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami na ochranu osobných údajov a že ich prijímate.
  • Svoj súhlas (prejav slobodnej vôle) prejavíte zaškrtnutím políčka
  • ,, súhlasím " prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste prijali v plnom rozsahu podmienky ochrany osobných údajov.
  • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.
  • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018
  • Aktualizácia 28.10.2021

  3) Prevádzkovateľ internetového obchodu www.power-tools.sk

  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.power-tools.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ.“)

  HSK-GROUP, s.r.o.
  Záhradnícka 95
  821 08 Bratislava
  IČO: 44 247 541

  Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode www.power-tools.skv rozsahu: HSK-GROUP, s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 247 541, info@power-tools.sk, 0911 851 936, číslo bankového účtu: SK44 0900 0000 0050 4101 1999.

  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

  V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

  1. Marketingu a to formou:

  2.1. Zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu www.power-tools.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

  2.2. Účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu HSK-GROUP, s.r.o. alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

  2.2. Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek...“ uvedenom na stránkach www.power-tools.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

  b) Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

  Spoločné ustanovenia:

  Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

  Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

  Právo na prístup

  • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na nápravu

  • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na vymazanie

  • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracovania

  • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenosnosť údajov

  • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať

  • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

  • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

  Právo odvolať súhlas

  • Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

  Právo podať sťažnosť

  Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: 0911 851 936 poslaním e-mailu na adresu: info@power-tools.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa: HSK-GROUP, s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 247 541, alebo na adresu prevádzky: Kuzmányho 7, 911 01 Trenčín.

  Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  Tretie strany:

  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  Názov

  Účel spracovania Rozsah poskytovaných osobných údajov

  Právny základ

  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

  Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky Meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa, telefón Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

  SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o.

  Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky Meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa, telefón Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

  Slovak Parcel Service s.r.o.

  Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky Meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa, telefón Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.

  Slovenská pošta, a.s.

  Príjem, spracovanie a doručovanie zásielok, notifikácia príjemcu zásielky Meno, priezvisko, adresa doručenia, emailová adresa, telefón Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dodávateľom kuriérskych/doručovacích služieb.
  Instagram

  Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy Cookies (FB Pixel) Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť
  Facebook

  Marketingové účely: Online reklama, cielenie reklamy Cookies (FB Pixel) Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť
  Slovenská sporiteľňa, a.s. Realizácia platieb kartou Emailová adresa, IP adresa Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov
  Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Realizácia platieb kartou Emailová adresa, IP adresa Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov
  Global Payments s.r.o. (GP webpay) Platobná brána IP adresa Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- Plnenie zmluvných vzťahov
  Heureka Group a.s. Marketingové účely: hodnotenie spokojnosti s nákupom a e-shopom. e-mailová adresa, informácie o objednávke Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia- súhlas
  Internet Mall Slovakia s.r.o. Marketingové účely: hodnotenie spokojnosti s nákupom a e-shopom. e-mailová adresa, informácie o objednávke Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia- súhlas
  Vibration s.r.o. Spravovanie webovej stránky Online identifikátory /lokalizačné údaje Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia. Oprávnený záujem –spracovávanie štatistík návštevnosti a predajov a marketingové účely (trackovanie pre marketingové účely si môže používateľ vypnúť


  [1] Pozri legálnu definíciu pojmu spracúvanie osobných údajov podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia. Aj samotné uloženie, uchovávanie osobných údajov na serveroch poskytovateľa webhostingu je spracovateľskou operáciou s osobnými údajmi.
  [2] Iným právnym aktom možno rozumieť napr. plnú moc alebo poverenie, ak spĺňajú náležitosti podľa čl. 28 ods. 3 Nariadenia.
  [3] Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejňuje register subjektov poskytujúcich poštové služby v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z.na svojom webovom sídle.
  [4] Vo vzťahu k uvedenému spracúvaniu bude musieť vykonať prevádzkovateľ test proporcionality v zmysle recitálu
  [47] Nariadenia. Spracúvanie e-mailovej adresy a telefónneho čísla nie je upravené v zákone č. 324/2011 Z.

  z., preto nemožno z tohto zákona vychádzať. Prevádzkovateľ môže spracúvať e-mailovú adresu a telefónne číslo na základe oprávneného záujmu, tento však už nebude vyplývať zo zákona č. 324/2011 vzhľadom na uvedené. V teste proporcionality bude musieť zohľadniť aj nevyhnutnosť a primeranosť spracúvania týchto údajov vzhľadom na účel a vzhľadom na práva a slobody dotknutých osôb.

  Rýchle doručenie tovaru do 24 hodín

  Takmer celý sortiment skladom

  Dlhoročné skúsenosti na trhu

  Garancia originality našich produktov

  HSK-GROUP, s.r.o., Záhradnícka 95, Bratislava 821 08, 0911072171, info@power-tools.sk
  Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info